logotypy

Założenia projektu

Projekt „Łódź – Miasto (Tele) Opieki” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 09.02.02-10-B005/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Celem projektu „Łódź- Miasto (Tele)Opieki jest rozwój usług medyczno- opiekuńczych skierowanych dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:
– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych
– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:  5 218 780,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł